سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
چنانچه صدمه و جراحتي به شخصي وارد شود در موارد ذيل تکليف ديه وي چگونه خواهد بود، آيا به عهده بيت المال است يا صورت ديگري دارد؟ الف. جارح و صدمه زننده، شناسايي نشده باشد. ب. جارح و صدمه زننده شناسايي شده، ليکن فرار نموده و امکان دسترسي به وي نباشد. ج. جارح و صدمه زننده فقير بوده و به هيچ وجه توان پرداخت ديه را نداشته باشد. د. در هريک از فروض اول و دوم صورت عمد و غير عمد (شبيه عمد و خطاء محض) و موردي که از حيث عمد و غير عمد بودن مجهول است در قضيه مؤثر خواهد بود. هـ . چنانچه پس از پرداخت ديه از سوي بيت المال در موارد فوق، به جارح و صدمه زننده دسترسي پيدا شود فقير موسر گردد، حکم مسأله چيست؟ آيا ديه از جارح و صدمه زننده اخذ خواهد شد؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
چنانچه صدمه و جراحتي به شخصي وارد شود در موارد ذيل تکليف ديه وي چگونه خواهد بود، آيا به عهده بيت المال است يا صورت ديگري دارد؟ الف. جارح و صدمه زننده، شناسايي نشده باشد. ب. جارح و صدمه زننده شناسايي شده، ليکن فرار نموده و امکان دسترسي به وي نباشد. ج. جارح و صدمه زننده فقير بوده و به هيچ وجه توان پرداخت ديه را نداشته باشد. د. در هريک از فروض اول و دوم صورت عمد و غير عمد (شبيه عمد و خطاء محض) و موردي که از حيث عمد و غير عمد بودن مجهول است در قضيه مؤثر خواهد بود. هـ . چنانچه پس از پرداخت ديه از سوي بيت المال در موارد فوق، به جارح و صدمه زننده دسترسي پيدا شود فقير موسر گردد، حکم مسأله چيست؟ آيا ديه از جارح و صدمه زننده اخذ خواهد شد؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104