سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سؤال:
در قباله ازدواج، ماده 8 قانون حمايت از خانواده، چهارده مورد ذکر شده. در موقع اجراي عقد يا در ضمن عقد لازم ديگر زوجين شرط مي کنند که اگر يکي از اين چهارده مورد محرز شود، زوجه از طرف زوج وکيل و وکيل در توکيل غير است تا خود را مطلقه نمايد. نوعا اين موارد به زوجين تفهيم مي شود، ولي بعضا زوجين بدون تفهيم پاي ورقه اي را که اين موارد در آن نوشته شده امضا مي کنند. در صورت دوم، اگر يکي از اين موارد ثابت شود، آيا زوجه مي تواند خود را مطلقه نمايد يا بايد موارد چهارده گانه به زوجين تفهيم شود؟
پاسخ:
به زودی...

موضوعات سايت

تاریخ امروز
یکشنبه 05 فروردین 1397

استفتاء روز

سؤال:
در قباله ازدواج، ماده 8 قانون حمايت از خانواده، چهارده مورد ذکر شده. در موقع اجراي عقد يا در ضمن عقد لازم ديگر زوجين شرط مي کنند که اگر يکي از اين چهارده مورد محرز شود، زوجه از طرف زوج وکيل و وکيل در توکيل غير است تا خود را مطلقه نمايد. نوعا اين موارد به زوجين تفهيم مي شود، ولي بعضا زوجين بدون تفهيم پاي ورقه اي را که اين موارد در آن نوشته شده امضا مي کنند. در صورت دوم، اگر يکي از اين موارد ثابت شود، آيا زوجه مي تواند خود را مطلقه نمايد يا بايد موارد چهارده گانه به زوجين تفهيم شود؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104