سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

» مطالب براي اسفند 1394 سال
انتشار کتاب «شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (حدود جلد دوم)» 18 اسفند 1394
کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) - حدود جلد دوم منتشر شد.

انتشار کتاب «شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (حدود جلد اول)» 2 اسفند 1394
کتاب شرح جامع و کاربردی قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) - حدود جلد نخست منتشر شد.

موضوعات سايت

تاریخ امروز
سه شنبه 04 اردیبهشت 1397

استفتاء روز

سؤال:
دختر باکره اي بدون اذن پدر يا وليّ قهري ازدواج کرده است. بفرماييد: 1. آيا اذن ولي، شرط لزوم عقد است يا صحت عقد؟ و آيا فعل دختر جرم است؟ اگر جرم است چه مجازاتي دارد؟ و اذن ولي دختر پس از اين ازدواج آيا موجب حليت مي گردد؟ 2. آيا براي مفارقت و جدايي، صيغه طلاق لازم است جاري شود يا بدون طلاق بايد جدا شوند؟ و پس از مفارقت آيا دختر بايد عده نگه دارد؟ و آيا دختر پس از مفارقت مي تواند با پدر زوج ازدواج کند؟ آيا دختر زوجه بعداً مي تواند با زوج نکاح کند؟ 3. تکليف مهريه دختر در دو فرض دخول و عدم دخول چيست؟ در صورت دخول و عدم استحقاق مهريه، آيا ارش البکاره ثابت است؟ 4. اگر يکي از آن دو پس از عقد فوت کند، آيا از هم ارث مي برند؟ 5. اگر دختر حامله شود و حمل به دنيا بيايد و فوت کند آيا از جهت ارث، حکم ولدالزنا را دارد؟ حکم در دو فرض التفات طرفين به اشتراط اذن ولي در ازدواج باکره و عدم التفات آنها آيا يکي است؟ 6. اگر ولي دختر باکره وي را رها کرده باشد و از مداخله در امورش خودداري کند و اعمال ولايت نکند، حکم قضيه چيست؟ 7. ازدواج مجدد دختر با همان پسر پس از مفارقت، در دو فرض بکارت و عدم بکارت دختر چه حکمي شرعاً دارد؟
مشاهده پاسخ(ها)
نظرسنجی
جستجو
نشانی ما: قم- بلوار جمهوری اسلامی- کوچه 4- پلاک 6
تلفن تماس: 02532941104